Følgende handels- og lisensbetingelser er gjeldende for QuickOrder.

Avtale Part
Quick Order består av en rekke selskaper i forskjellige land. Du har inngått en avtale med den juridiske enheten som er angitt i kjøpsavtalen. I mangel av annen avtale vil det være Quick Order ApS (CVR nr. 36422459) for danske kunder, for norske kunder vil det være Quick Order AS (org.nr. 823 095 392) og for britiske kunder vil det være QuickOrder Ltd. (Selskapsnr. 12397265).

Følgende betingelser for handel og lisens gjelder for QuickOrder.

§1 Produktet
Avtalen omfatter levering av avtalt antall iPads og annen hardware med tilhørende ladere og levering av avtalt antall brukerlisenser for QuickOrder programvare.

QuickOrder tilbyr tilgang til følgende programvare:
i) QuickServe (Håndterminal).
(II) QuickMenu (Elektronisk meny kort).
(III) QuickPOS (Kassaapparat).
(IV) QuickManager (Lønn og vakt planleggingssystem).

Kjøpsavtalen angir hvilke lisenser kunden har fått rett til å bruke.

Kunden mottar 4 pålogginger til programvaren, pålogginger brukes til:
1) Logg inn på en tablett for å bli overlevert til en gjest.
2) Logg inn for å bli brukt i kundens kjøkken.
3) Logg inn som skal brukes av kundens tjenere.
4) Logg inn som skal brukes for å få tilgang til QuickOrder back-end programvare.

QuickOrder back-end programvare gjør det mulig for kunden å sette opp et meny kort med beskrivelser, priser, bilder, etc. av kundens varer, samt legge til logo og eventuelle beskrivelser til menyen. I tillegg vil kunden kunne generere ulike statistikker, for eksempel omsetning per dag, uke, måned og omsetning fordelt på retter.

§2 Hardware-pris, vilkår for betaling og eiendom
Lisensprisen inkluderer ikke levering, oppsett eller instruksjon. Se §4 for levering. Oppsett og/eller instruksjon kan bli avtalt separat. Betalingsbetingelser fastsettes i henhold til kjøpsavtalen. QuickOrder har eierskap og reservasjoner i tabletter, ladere og annen maskinvare til full kjøpspris pluss eventuelle påløpte kostnader er betalt. Eiendommen blir deretter overført til kunden. Alle priser er ekskl. MVA og levering.

§3Programvare – lisensavgift, betalingsbetingelser og oppsigelse
Kunden betaler en løpende lisensavgift for bruken av QuickOrder programvaren med Back-end. Lisensavgifter faktureres månedlig og forfaller etter kundens betalingsbetingelse, som normalt er netto kontant. Lisensavtalen er en pågående avtale, som vil forbli i kraft til den sies opp. Oppsigelse må gjøres skriftlig med et månedlig varsel.

§4 Levering
Ved bruk av EXW (avhentning), anses varer som levert og effektuert fra det øyeblikket varene blir gjort tilgjengelig for kundens avhentning. Dette kan være på QuickOrder adresse eller et andet avtalt oppsamlingspunkt. QuickOrder har rett til å bestille transport på vanlige vilkår på vegne av kunden og for kundens regning. Forsendelsen skal skje, uansett hvilken part som har bestilt transporten, på kundens regning og risiko. Transport forsikring er kundens ansvar. Leveringstiden er satt av QuickOrder etter beste estimat og skal ikke nødvendigvis forstås som nøyaktig, kunden vil motta varsel om dette og, så langt som mulig, når tidspunktet da leveringen forventes å finne sted. Enhver forsinkelse gir ikke kunden rett til å kansellere kjøpet og/eller kreve noen form for økonomisk kompensasjon fra QuickOrder.

§5 Ansvar ved mangler eller klage over defekter oppstått ved frakt
Ved kundens mottak av tabletter, ladere, etc., må kunden umiddelbart gjennomføre en grundig undersøkelse av det leverte. Hvis kunden ønsker å reklamere over eventuelle defekter, inkludert i forhold til den leverte mengden, som kunden har eller burde ha oppdaget i løpet av sin grundige undersøkelse, må en skriftlig klage gjøres så raskt som mulig uten unødig forsinkelse og senest Innen 14 dager etter mottatt på kundens adresse. QuickOrder har rett til å avvise mottatte klager etter utløpet av perioden over.

§6 Programvare og immaterielle rettigheter
Produktet leveres med en begrenset brukerlisens til kunden. Produktet kan og kan bare brukes til avtalt formål. All annen bruk eller forsøk på bruk av programvare, inkludert, men ikke begrenset til; Omvendt Engineering, Dekompilere, Demontering, modifisering, oversettelse, forsøke å identifisere kildekoden til programvaren og tjenestene, eller lage avledede produkter basert på programvaren og tjenestene, er et vesentlig brudd på avtalen som gir QuickOrder rett til å si opp avtalen uten ytterligere varsel.

QuickOrder streber etter å kontinuerlig vedlikeholde, oppdatere og oppgradere programvaren. Hvis nye funksjoner eller muligheter er tilgjengelige, vil kunden bli informert om dette, og funksjonen vil automatisk bli omfattet av Kundens lisens, med mindre QuickOrder forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, og oppkreve et tillegg for å gjøre det. Kunden, kundens ansatte og kundens gjester oppfordres til å gi, så langt som mulig, forslag til endringer, forbedringer eller tilføyelser til produktet og brukervennligheten, slik at QuickOrder kan forbedre sitt produkt til gjensidig nytte for partene. Enhver foreslått endring, forbedring eller tillegg skal tilhøre QuickOrder gratis. QuickOrder har rett til å innlemme og bruke slike forslag gratis. Når kunden setter opp sitt meny kort, legger kunden til beskrivelser og bilder av sine produkter. Det er kundens ansvar å ha rettigheter til slikt innhold. Innhold som er beskyttet av immaterielle rettigheter, inkludert bilder og videoer, gir kunden QuickOrder tillatelse til å resirkulere med en ikke-eksklusiv, overførbar, royalty-fri og verdensomspennende lisensiering. Denne rettigheten opphører når kunden sletter det relevante innholdet eller avtalen opphører, med mindre innholdet tidligere har blitt brukt av andre og disse ikke har slettet det.

QuickOrder fastslår at programvaren ikke krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert patenter eller opphavsrettigheter. QuickOrder fraskriver seg alt ansvar for det faktum at innholdet i bak-end programvare lagt til av en annen bruker ikke krenker retten til en tredjepart. skulle kunden bli oppmerksom på eventuelle brudd på rettighetene til tredjeparter, inkludert kundens egne rettigheter, er kunden forpliktet til å omgående informere QuickOrder skriftlig. Det samme gjelder for tredjeparts mulige brudd på QuickOrder rettigheter.

§7 Bearbeiding og kommersiell utnyttelse av data og statistikk
QuickOrder registrerer og behandler data fra kunde om kundens virksomhet, inkludert for eksempel produktsammensetning, omsetning på produktkategorier, kostpriser, forbruks trender, kunde sammensetninger, omsetnings hastighet, etterspørsel, bemanning i forhold til sesong og omsetning, etc. kunden samtykker i at QuickOrder vil håndtere de innsamlede dataene med det formål å produsere markedsanalyse, forbruks trender, forbedringsforslag, sammenligning osv. kunden samtykker i at QuickOrder overfører data og/eller analyser til tredjeparter, forutsatt at tredjeparter ikke blir informert om opprinnelsen til dataene. QuickOrder innestår dermed for at tredjeparter ikke direkte eller indirekte kan henføre data til kunden. QuickOrder har rett til å overføre data og/eller analyser.

§8 Business Secrets og konfidensialitet
Teknisk informasjon, kunnskap, konsepter, metoder, intellektuell eiendom og relatert informasjon utviklet av og/eller eid av QuickOrder skal betraktes som QuickOrder forretningshemmeligheter, som ikke må overføres eller utnyttes av kunden. Denne forpliktelsen gjelder også etter opphør av avtalen. Informasjon om kunde- og kundens virksomhet (annet enn de som er nevnt i § 4 og 5), inkludert kundens produkter, inntekter, etc., er å anse som kundens forretningshemmeligheter, som ikke kan avsløres eller utnyttes av QuickOrder.

§9 Kundens brudd eller mislighold på avtalen
I tilfelle av kundens mislighold av avtalen, inkludert på grunn av total eller delvis manglende betaling av lisensavgiften, skal QuickOrder ha rett til å si opp avtalen umiddelbart. I tilfelle av total eller delvis manglende betaling av forfalte beløp, er QuickOrder også berettiget til å koble fra forbindelse til produktet. Dette gjøres uten ytterligere varsel. Åpning kan kun gjøres mot betaling av forfalt beløp, pluss kostnader pådratt og et gebyr på NOK 500 ekskl. Mva.

§10 Ansvarsfraskrivelse og begrensning
QuickOrder fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som oppstår som følge av mangler eller defekter i produktet, inkludert men ikke begrenset til driftstap, tap av fortjeneste, følgeskader, tapt goodwill, tap av data eller andre indirekte tap. QuickOrders ansvar er således begrenset til tilfeller av grov uaktsomhet og forsett, men ikke i noe tilfelle inkluderer det nevnte indirekte tap og er, i alle tilfeller, begrenset til lisensavgiften betalt av kunden i løpet av det siste året. Kunden er klar over at bruken av produktet forutsetter at det er en trådløs internettforbindelse med tilstrekkelig dekning. Kunden står selv for internettilkoblingen og bærer risikoen og ansvar for at det er en forbindelse mellom Internett og produktet.

Kunden oppfordres til å ha fysisk meny kort liggende i restauranten, slik at disse kan brukes i tilfelle av krasj eller lignende av QuickOrder menyen.

§11 Endring av avtalen, inkludert lisensavgiften
QuickOrder kan endre disse vilkårene, inkludert lisensavgiften og gebyrene, med minst 1 måneds varsel. Endringene annonseres via skriftlig varsel til kunden, muligens sammen med en regning eller som tekst på betalings utskriften fra kundens bank eller PBS. I tilfelle en vesentlig endring i kontrakten, har kunden rett til å avslutte kontrakten på den datoen de endrede vilkårene trer i kraft. Oppsigelse krever at kunden varsler QuickOrder innen 14 dager etter at QuickOrder har sendt varselet om å endre vilkårene. 

 Hvis kunden ikke gir slik varsel eller varsler for sent, bortfaller kundens rett til å si opp avtalen på datoen for endringen, og de endrede vilkårene trer i kraft på datoen som annonsert. Ved endring av lisensavgiften, vil bare endringer på 15% eller mer anses som en betydelig endring.

§12 Overførsel av rettigheter
Kunden kan ikke overføre rettigheter og plikter i henhold til kjøpsavtalen og disse vilkårene, med mindre QuickOrder tidligere har samtykket skriftlig. QuickOrder har rett til å overføre hele eller deler av rettighetene og forpliktelsene i henhold til kontrakten og disse vilkårene til en tredjepart.

§13 Tvister
Enhver tvist mellom partene styres av dansk lov ved retten i Odense som et avtalt jurisdiksjon i første instans.


Hvis Quick Order AS eller QuickOrder Ltd er din part i avtalen, skal enhver tvist som oppstår som følge av denne avtalen, inkludert tvister om kontraktens eksistens eller gyldighet, avgjøres ved voldgift ved voldgiftsinstituttet i samsvar med reglene vedtatt av voldgiftsinstituttet, som skal gjelde på tidspunktet for voldgiftsbehandlingens oppstart. Voldgift skal være på engelsk. Voldgaven må avholdes i Odense. Det må være en lovlig voldgiftsmann.